TRA CỨU THEO MÃ SỐ KHÁCH HÀNG
TRA CỨU THEO TÊN KHÁCH HÀNG
   
NHẬP TÊN KHÁCH HÀNG
   
Tên khách hàng :
Đơn vị quản lý :
         Quý khách hàng có thể tra cứu tiền điện theo tên khách hàng :
- Quý khách có thể nhập đầy đủ họ và tên
- Chỉ nhập tên.
- Quý khách có thể nhập chữ in thường hay in hoa đều được.
         Nếu tra cứu thành công sẽ hiển thị thông tin tên, địa chỉ, đơn vị quản lý và số tiền điện hàng tháng của quý khách hàng.