TRA CỨU THEO MÃ SỐ KHÁCH HÀNG
TRA CỨU THEO TÊN KHÁCH HÀNG
   
NHẬP MÃ SỐ KHÁCH HÀNG
   
  Mã số khách hàng : PC10
         Mã số khách hàng được in trên hóa đơn tiền điện của quý khách hàng được mặc định gồm 13 ký tự và thường có dạng PC10xxxxxxxxx (VD: Khách hàng Nguyễn Nọ; Mã số khách hàng là: PC10AA0436807); Với Điện lực Thành phố Pleiku: PC10AA0xxxxxx; Điện lực An Khê: PC10CC0xxxxxx; Điện lực Ayun Pa: PC10CC0xxxxxx; Điện lực Chư Sê: PC10EE0xxxxxx;........ và Điện lực Phú Thiện: PC10OO0xxxxxx) Nếu tra cứu thành công sẽ hiển thị thông tin tên, địa chỉ, đơn vị quản lý và số tiền điện hàng tháng của quý khách hàng.